2009 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için yönerge

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM–ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam
Madde 1- 12.08.2009 gün ve 27317 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren E.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönerge, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu eğitim, öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenler.

 

Tanım ve Açıklamalar

Madde 2- Bu Yönergede adı geçen uygulamalı derslerin açıklamaları aşağıda verilmiştir:

Uygulamalı Mesleki Dersler: Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Eğitim Ve Öğretim, Hemşirelikte Yönetim.

 

İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAVLAR VE DİPLOMA

Eğitim-Öğretimin Niteliği ve Süresi

Madde 3- Yüksekokul; hemşirelik, bölümündenoluşur. Yüksekokulda eğitim-öğretimin normal süresi sekiz yarıyıl, ya da dört yıldır.

Eğitim-Öğretim İlkeleri

Madde 4- Yüksekokulda uygulanan eğitimin amacı, nitelikli sağlık hizmeti vermek için gereken bilgi ve becerilerle donanmış, mesleğinin etik değerlerini özümsemiş ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş toplumun sağlık ve sosyal sorunlarına duyarlı sağlık elemanları yetiştirmektir. Bu amaçla eğitim-öğretim programındaki meslek dersleri, kuramsal ve uygulama ağırlıklı olup ayrıca yaz uygulamalarını içerir.

 

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 5- Eğitim-Öğretim dönemleri güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Ayrıca 1. sınıflarda bahar yarıyılının bitiminden sonra 3 hafta, 2., ve 3. sınıflarda bahar yarıyılının bitiminden sonra 1 ay süreli yaz uygulaması yapılır.

Eğitim ve Öğretimin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 6-Derslere devam, sınavların değerlendirmesine ilişkin esasları açıklar.

 a) Devamsızlık nedeniyle bir dersten başarısız olan öğrenciler o derse tekrar kayıtlanarak devam etmek zorundadırlar.
 b) Bir dersin devamını alıp sınavlarda başarısız olan öğrenciler o derse tekrar kayıtlanır ancak devam zorunluluğu olmaksızın ara sınav ve sınavlarına katılırlar.
 c) Uygulamalı mesleki derslerden başarısızlık nedeniyle derse 2. kez kayıtlanan öğrenci dersi kuramsal ve uygulaması ile birlikte tekrarlar. Bir dersin 2. kez tekrarında başarısız olan öğrencinin aynı dersi 3. kez tekrarında bu derse devamına dersin sorumlu öğretim üye/ üyelerinin görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Yarıyıl İçi Uygulamaları

Madde 7- Her öğrenci Yüksekokul ders programlarında belirtilen ve Yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında uygulama yapmak zorundadır.

Uygulama Programları, Değerlendirme Ölçütleri ve Planları
        Madde 8– Dersin uygulamasında Hemşirelik Uygulamaları İzlem Formu (EK1) ve değerlendirme ölçütleri kullanılır. Öğrenci 2. yarıyıl başlangıcında öğrenci işlerinden Hemşirelik Uygulamaları İzlem Formunu alır. Öğrenci Hemşirelik Uygulamaları İzlem Formunda belirtilen işlemleri 4 yıllık eğitimi sonunda yapmış/gözlemlemiş olmalıdır. Öğrenci bu formu mezun oluncaya kadar korur. Eğitimi süresince yaptığı tüm klinik uygulamalarında bu formda belirtilen işlemleri yerine getirmiş ve uygulama sorumlusuna onaylatmış olmalıdır. Hemşirelik Uygulamaları İzlem Formu 8. yarıyıl sonunda imza karşılığında öğrenci bürosuna teslim edilir. Bu formlar Yüksekokul Müdürlüğünce oluşturulan inceleme komisyonu tarafından değerlendirir. Eksik uygulaması olan öğrencilere en fazla 15 gün süre verilerek bu eksiklerini tamamlamaları ve komisyona onaylatmaları istenir. Eksiklerini tamamlayamayan öğrenci mezuniyet belgesi alamaz.

 

Yaz Uygulaması

Madde 9-Yaz uygulamalarının süresi, hangi derse ait olduğu Eğitim-Öğretim planında belirtilir. Yaz uygulamalarının nerede ve hangi tarihlerde yapılacağı ilgili öğretim elemanlarının görüşü alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bitirme Tezi
        Madde 10- Son sınıf öğrencileri mezun olabilmek için bitirme tezi yapmak zorundadır. 5. yarıyıl başında Yüksekokul öğretim üye/ görevlilerinden öğrencilere tez danışmanı atanır.
Madde 11- Bitirme tezi hemşirelik konu alanlarında betimleyici ve problem çözmeye yönelik, araştırmaya dayalı literatür tarama, bilgiye ulaşma, bilgileri yorumlama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmayı sağlayacak çalışmalar olmalıdır. Danışman öğretim üyesi/ görevlisi çalışmanın niteliğine göre bir konuyu birden fazla öğrencinin grup çalışması olarak yapmasına karar verebilir. Öğrenci tezini Yüksekokul tez yazım rehberi doğrultusunda hazırlayıp 8. yarıyıl sonuna kadar danışmanına teslim eder. Tezler yüksekokul öğretim üye/ görevlilerinden oluşturulan 3 kişilik jüri tarafından tez değerlendirme formuna göre değerlendirilip not verilir. Jüri üyelerinin not ortalaması en az 60 olan öğrenci başarılı kabul edilir. Tez yöneticisi jürinin doğal üyesidir ve sonuç raporunu Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirir.

Diploma ve Unvan

            Madde 12- Eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara “Hemşire” unvanı ile lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diploma verilirken iade etmek üzere, Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.

                Yürürlük
        Madde 13- Bu yönerge Ege Üniversitesi Senatosunun 26.01.2010 tarih ve 4/5 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
        Madde 14- Bu yönetmelik hükümleri Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür.